De Toekomst is Groen Partnerships en stakeholders

Wij nemen actief deel aan samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid om wederzijds kennis en ervaring uit te wisselen.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

In 2016 waren we de eerste grote retailer in Nederland die het IVMO Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel tekende. Hierin staan afspraken over de verbetering van de internationale textielketen op het gebied van arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu.

Elk jaar stellen wij een plan van aanpak op waarin wij uitleggen wat wij doen om risico’s in onze toeleveringsketen (zowel eigen merk als derde merken) te minimaliseren. Het plan van aanpak wordt gecontroleerd door een stuurgroep van o.a. collega-bedrijven, vakbonden en hulporganisaties. De progressie wordt jaarlijks beoordeeld door de Sociaal Economische Raad (SER), waarbij afspraken over verbeteringen in onze eigen bedrijfsvoering en in de toeleveringsketen worden gemaakt.

Partijen die worden benadeeld door het handelen van de Bijenkorf, kunnen een klacht indienen bij de klachten- en geschillencommissie van het Convenant. Werknemers op productielocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over leefbaar loon, kinderarbeid of milieuschade. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens, milieu of dier behartigen kunnen dit ook doen.

Sustainable Apparel Coalition (SAC)

Sinds 2016 zijn wij lid van de Sustainable Apparel Coalition (SAC), een internationaal samenwerkingsverband van fabrikanten, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen in de mode-industrie. Doel van de SAC is volledige transparantie in de hele modeketen en merken, retailers en producenten helpen verduurzamen.

SAC is de ontwikkelaar van de HIGG index, een instrument voor het meten van transparantie en duurzaamheidsprestaties. Een van de onderdelen van de HIGG index is de Brand & Retail Module (BRM), waarmee merken hun risico’s in kaart kunnen brengen en daarmee in feite hun eigen due dilligence onderzoek doen. De Bijenkorf is lid van de adviesraad voor de totstandkoming hiervan.

Als toonaangevende inkooppartij spelen wij een actieve rol in het stimuleren van merken zich aan te sluiten bij de SAC en daarmee transparantie te bevorderen.

G7 Fashion Pact

Als onderdeel van de Selfridges Group zijn wij een van de ondertekenaars van het Fashion Pact van de G7, een coalitie van ca. 60 modebedrijven die in 2019 werd gepresenteerd aan de aanwezige staatshoofden. Doel is de impact van de mode-industrie te verminderen en de verduurzaming van de sector te versnellen. De focus ligt daarbij enerzijds op klimaat, herstel van de biodiversiteit en bescherming van de oceanen, en anderzijds op duurzamere materialen en het stimuleren van bewustwording van de consument, bijvoorbeeld over de impact van het wassen van synthetische kleding en de microplasticvezels die daarbij vrijkomen.

Sedex

De Bijenkorf is lid van de Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), een internationale database met meer dan 50.000 leden in 150 landen en 35 sectoren, die bedrijven helpt om risico’s in wereldwijde logistieke ketens te identificeren, beheren en corrigeren op het gebied van arbeid, veiligheid en welzijn, milieu en business ethiek. Hiervoor heeft SEDEX een auditmethode ontwikkeld die zich richt op de sociale aspecten zoals ook benoemd in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Deze audits worden afgenomen bij onze leveranciers in Portugal. Lees hierover meer bij Duurzamere keuzes.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen. Wij werken samen met BREEAM op het gebied van opleidingen. Verschillende medewerkers binnen de Bijenkorf zijn inmiddels opgeleid tot BREEAM-in use expert (voor bestaande gebouwen).

Science Based Targets initiative

Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en World Wide Fund for Nature (WWF). Het initiatief zet zich in voor het opstellen van Science Based Targets (SBT’s) door bedrijven. Een SBT is een reductiedoelstelling die in lijn is met de meest recente inzichten uit de klimaatwetenschap en die aangeeft wat er vanuit een bedrijf nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het doel is om van het opstellen van SBT’s een standaard bedrijfsproces te maken. Bedrijven spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Hoe groter het aantal bedrijven dat zich via SBT’s inzet voor uitstootvermindering, hoe sneller we de gevolgen van klimaatverandering kunnen beperken.

NL Cares

Sinds 2016 werken wij op het gebied van vrijwilligerswerk samen met NL Cares. Samen organiseren we op lokaal niveau acties en activiteiten waarbij de ontmoeting tussen onze medewerkers en maatschappelijke doelgroepen, eenzame ouderen en kinderen uit achterstandswijken, centraal staat.

The Pollinators

The Pollinators is een belangrijke partner bij het realiseren van onze doelstelling om de bij van de lijst van bedreigde diersoorten te redden. Samen met The Pollinators organiseren wij hiervoor activiteiten voor en met onze eigen medewerkers, maar ook anderen. Lees hierover meer bij Redden van de bij.

Meer over ons duurzaamheidsbeleid