Winkels & Openingstijden
Klantenservice

Gebruiksvoorwaarden de Bijenkorf App

Gebruiksvoorwaarden app

Met het downloaden van deze applicatie gaat u akkoord met de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Bijenkorf App. U kunt deze nalezen op de Bijenkorf App. Op uw gebruik van deze applicatie is het privacy- en cookiebeleid van toepassing dat u kunt nalezen op Privacybeleid. Wanneer u een aankoop doet, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

De Bijenkorf App – Gebruiksvoorwaarden

Op uw gebruik van de Bijenkorf App (“App”) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) van toepassing. We vragen u de Voorwaarden goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

1. Algemeen

• Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de App. Via de App is het mogelijk aankopen te doen in de webshop van de Bijenkorf. Op deze aankopen zijn de Algemene Voorwaarden van de Bijenkorf van toepassing.

• De Bijenkorf behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De nieuwste Voorwaarden zullen altijd in de App en op de website van de Bijenkorf te vinden zijn. Substantiële wijzigingen worden bij gebruikmaking van de App onder de aandacht gebracht. Indien u de App blijft gebruiken na wijziging, accepteert u daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet wenst in te stemmen met de wijziging, kunt u het gebruik van de App beëindigen.

2. Gebruik van de App en account

• Uw gebruik van de App en Bijenkorf account komt voor risico, rekening en verantwoording van uzelf. U zult de App niet gebruiken op een manier die misleidend, verstorend of op enige wijze in strijd is met toepasselijke wetgeving. U vrijwaart de Bijenkorf voor alle schade die ontstaat als gevolg van uw gebruik van de App.

• De Bijenkorf kan uw gebruiksmogelijkheden op elk moment beperken of blokkeren.

• Om van bepaalde functionaliteiten in de App gebruik te maken, moet u inloggen met uw Bijenkorf account. Wanneer u een account aanmaakt, staat u ervoor in dat de informatie die u verschaft compleet, actueel en juist is en u ouder bent dan zestien (16) jaar. Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken.

• Wanneer u de App wil koppelen aan uw account, wordt u gevraagd uw wachtwoord in te vullen. U bent zelf verantwoordelijke voor het geheimhouden van uw wachtwoord. Zodra u reden heeft te vermoeden dat uw wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, stelt u de Bijenkorf hiervan op de hoogte en neemt u direct zelf doeltreffende maatregelen, zoals het wijzigen van uw wachtwoord. De Bijenkorf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot uw account.

3. Privacy

Op het gebruik van de App zijn de Privacy Policy en de Cookie Policy van de Bijenkorf van toepassing. De Bijenkorf kan de App personaliseren op basis van persoonsgegevens verkregen in het kader van het Privilege Membership en/of uw gebruik van de App. Meer informatie hierover vindt u in de Privacy Policy.

4. Cadeaucard

Het is mogelijk met de App een Cadeaucard te scannen en met de QR-code te betalen aan de kassa. We wijzen u erop dat wij geen back-up van de gegevens binnen de App maken. Wanneer u uw telefoon verliest, deze defect is of de betreffende gegevens binnen de App (om welke reden dan ook) verloren gaan, kunt u geen aanspraak meer maken op het tegoed op de Cadeaucard indien u de fysieke Cadeaucard niet meer in uw bezit heeft. Om die reden raden we u aan de originele Cadeaucard zekerheidshalve te bewaren.

5. Rechten met betrekking tot de app

• Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App en de via de App toegankelijke teksten, foto’s en ander materiaal, berusten bij de Bijenkorf of haar licentiegevers.

• De Bijenkorf geeft u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de App, voor zover dat nodig is in het kader van de App, en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

• Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Bijenkorf, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop de Bijenkorf intellectuele eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopiëren, wijzigen, scrapen, reverse-engineren of het openbaar maken van de App voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden of op een andere wijze waardoor aan de Bijenkorf schade wordt toegebracht.

6. Garantie en aansprakelijkheid

• De App is gratis te downloaden. De Bijenkorf zet zich in voor een goed functionerende App, maar kan geen garanties geven ten aanzien van de App. Het kan zijn dat de App op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is, niet virusvrij is en/of niet (volledig) werkt.

• De Bijenkorf verstrekt informatie (waaronder card-saldo, digitale kassabonnen, saldo gespaarde punten met de Bijenkorf Card, informatie met de productscanner verkregen, informatie met betrekking tot evenementen, maar ook prijs- en productinformatie en informatie betreffende de beschikbaarheid van producten in de webshop) via de App met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat de informatie op momenten niet beschikbaar, niet juist of niet actueel is. De Bijenkorf geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of juistheid van de geleverde informatie via de App. In het geval van foutieve informatie kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van deze foutieve informatie.

• De Bijenkorf is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de App (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.

• De App kan hyperlinks bevatten waarmee u de App verlaat en op websites van derde partijen terechtkomt. De Bijenkorf heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden andere voorwaarden van toepassing zijn. De Bijenkorf accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

• De Bijenkorf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaaks-, vermogensschade of enig ander nadeel dat verband houdt met gebruik of misbruik van de App, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. De Bijenkorf is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met de App.

• Voor zover de Bijenkorf, ondanks het hierboven gestelde, aansprakelijk zou zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot een bedrag van EUR 1000 (duizend euro)

7. Einde gebruik App

• Indien u gebruik van de App wil beëindigen, kunt u dit doen door de App van uw telefoon te verwijderen.

• Indien u handelt in strijd met de Voorwaarden, is de Bijenkorf gerechtigd uw gebruik van de App te staken.

8. Gebruik App buiten Nederland

• De Bijenkorf garandeert niet dat producten in de webshop en de via de App toegankelijke teksten, foto’s en ander materiaal geschikt of beschikbaar zijn in rechtsgebieden anders dan Nederland of dat deze Voorwaarden in overeenstemming zijn met enig buitenlands rechtsstelsel.

• Wanneer u buiten Nederland de App gebruikt, doet u dit op eigen initiatief. U en niet de Bijenkorf is verantwoordelijk voor nakoming van lokale wetgeving in dit verband.

9. Diversen

• Op deze Voorwaarden en het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing.

• Wanneer een geschil ontstaat tussen u en de Bijenkorf, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

• De Bijenkorf mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. Indien u dit niet wil, kunt u gebruik van de App staken door de App te verwijderen.

• Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven u en de Bijenkorf verbonden aan het overblijvende gedeelte. De Bijenkorf zal het ongeldige gedeelte vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

10. Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met onze Klantenservice opnemen. Indien u een fout in de App aantreft, stellen wij melding hiervan zeer op prijs. De Klantenservice is ook telefonisch bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-0818.

Magazijn “De Bijenkorf” B.V.

Amsterdam

Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 33116577